+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
Poprawne wykonywanie ścian, to nie tylko zachowanie odpowiedniego przewiązania i dobór właściwej zaprawy. Dobrze wykonana ściana, to również ściana dobrze zazbrojona, odpowiednio połączona z ze stropem i pozostałymi dochodzącymi do niej przegrodami, a także ściana, w której odpowiednio poprowadzone zostały instalacje.

Zbrojenie muru

We fragmentach murów, w których przewiduje się wystąpienie większych naprężeń rozciągających lub ścinających, zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie można wykonać np. elementami systemu Murfor, zgodnie z projektem budowlanym. Zbrojenie Murfor produkowane jest w różnych szerokościach, kształtach i standardach ochrony przed korozją zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju muru i warunków środowiskowych. Prawidłowe zastosowanie zbrojenia pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy przerwami dylatacyjnymi, wzmocnienie fragmentów murów obciążonych siłami skupionymi, głównie poziomymi, parciem gruntu, nierównomiernym osiadaniem itp. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewnieniu: jego prawidłowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, długości zakotwień i połączeń poszczególnych elementów zbrojenia – głównie w narożnikach ścian. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z elementami murowymi (nieprawidłowo ułożone zbrojenie może przyczynić się do uszkodzenia muru).

Tab. 1. Typ zbrojenia Murfor – spoina wsporna cienkowarstwowa
Murfor tab


Rys. 1. Prawidłowe ułożenie zbrojenia typu Murfor w spoinie wspornej cienkowarstwowej

Murfor

Tab. 2. Typ zbrojenia Murfor – spoina wsporna tradycyjna
Murfor tab2

Rys. 2. Prawidłowe ułożenie zbrojenia typu Murfor w spoinie wspornej tradycyjnej
Murfor2


Rys. 3. Wykonanie połączenia elementów zbrojenia typu Murfor (zbrojenie należy łączyć na zakład) – minimalna długość zakładu 200 mm (zalecana 250 mm)

Murfor3

Zbrojenie strefy podokiennej

W murze (niezależnie od wybranego rodzaju elementów murowych) wyjątkowo wrażliwą na zarysowanie strefą jest strefa podokienna. Bardzo często pod otworami okiennymi pojawiają się spękania muru (rozchodzące się od naroży otworu okiennego), którym zapobiegać można stosując zbrojenie spoin wspornych elementami typu Murfor. Zaleca się ułożenie zbrojenia przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (tj. w pierwszej pod dolną krawędzią otworu. Aby zapewnić odpowiednie zakotwienie zbrojenie powinno być ułożone na długość wychodzącą o 50 cm poza krawędź otworu okiennego, z każdej ze stron. Dodatkowe zbrojenie Murfor zaleca się stosować również w ścianach wypełniających nad nadprożami.

Rys.4. Schemat zbrojenia strefy podokiennej
zbrojenie1

 
Rys. 5. Zbrojenie spoin wspornych nad nadprożami w ścianie wypełniającej
zbrojenie2