Mówiąc o konstrukcjach murowych często myśli się głównie o bloczkach, cegłach i innych elementach murowych, natomiast dużo mniejsze znaczenie niesłusznie przypisuje się zaprawie wybranej do łączenia elementów. 


HH 0037 IMG 3346W jednej z najważniejszych norm podejmujących zagadnienie konstrukcji murowych tj. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 „Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.” jest jasno określona definicja muru:  mur jest to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską. Analizując tę definicję - mur to połączenie elementu murowego i zaprawy a obie te składowe pełnią równie ważną rolę.


Odpowiedni dobór zaprawy

Zaprawy murarskie dzieli się na klasy oznaczone literą M i liczbą odpowiadającą wytrzymałości na ściskanie fm w [MPa]. I to właśnie wytrzymałość jest jednym z najważniejszych parametrów zaprawy – powinna być zgodna z wytrzymałością przewidzianą w projekcie (ani wyższa ani niższa – zbyt wysoka wytrzymałość w odniesieniu do wytrzymałości elementu murowego może doprowadzić do wystąpienia zarysowania). Drugim istotnym parametrem jest  przyczepność zaprawy zwana inaczej wytrzymałością spoiny.

Przygotowanie zaprawy

Odpowiednie przygotowanie zaprawy to kolejny krok do osiągnięcia odpowiedniej współpracy między murem a spoiną. Przygotowując zaprawę należy bezwzględnie przestrzegać umieszczonych na worku zaleceń przygotowania opracowanych przez producenta zaprawy. Nie należy do niej dodawać żadnych ulepszaczy i dodatków – o ile nie są one przewidziane w instrukcji producenta lub jasno określone w projekcie budynku. Odpowiednio przygotowana zaprawa powinna mieć konsystencję „gęstej śmietany”, która gwarantuje, że wmurowywane elementy nie będą opadały pod własnym ciężarem. Już naddatek wody wynoszący około 1/5 może spowodować rozpłynięcie warstwy zaprawy, a co z tym związane dużo gorsze jej parametry. Bezwzględnie należy również przestrzegać czasu zużycia zaprawy od momentu jej zarobienia, jego przedłużenie może również wywołać pogorszenie końcowych parametrów spoiny.

Grubość spoin

W poprawnie wykonanym murze spoiny powinny być równej i normowej grubości. Grubość spoiny tradycyjnej nie powinna być mniejsza niż 6 mm i nie większa niż 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku stosowania zapraw klejowych do wykonywania cienkich spoin te wartości wynoszą kolejno od 0,5 do 3 mm (średnio 2 mm). W przypadku elementów z profilowanymi powierzchniami czołowymi (pióro-wpusty) mury można wykonywać bez wypełnienia spoiny pionowej. Spoinę pionową wypełnić należy przy murowaniu elementów gładkich lub przy wymaganiu projektowym wypełnienia spoin pionowych dla elementów z pióro-wpustami – spoiny pionowe uważa się za wypełnione gdy zaprawa została ułożona na całej wysokości elementu i na co najmniej 0,4 szerokości spoiny.

Prawidłowe wykonawstwo spoin to odpowiednio wzniesiony mur

W odróżnieniu od spoiny pionowej spoina pozioma musi być wypełniona na całej swojej szerokości jest to bezpośrednio uwarunkowane występującym stanem naprężenia oraz dystrybucją obciążeń. Tylko część muru na której jest rozłożona zaprawa przenosi obciążenia i jeżeli jest ona rozłożona nierównomiernie występują miejscowe koncentracje naprężeń co doprowadza do znacznego osłabienia muru i narażenia go w większym stopniu na możliwość wystąpienia uszkodzeń. Nie jest to jednak jedyna trudność wynikająca z nierównomiernego rozłożenia zaprawy – kolejną jest znaczna komplikacja wykonawcza przejawiająca się w utrudnieniu prawidłowego wypoziomowania warstwy i ogólnego ustawienia elementów w murze. Nieprawidłowo wykonane spoiny mogą doprowadzić nie tylko do spękania i zarysowania przegrody - brak zaprawy w zewnętrznej części spoiny może przysporzyć niespodziewaną trudność przy wykonywaniu pierwszych prac wykończeniowych ponieważ może doprowadzić do spękania tynków cienkowarstwowych.

Reasumując zaprawa jest istotna dla muru ponieważ dopiero symbioza elementu murowego i spoiny pozwala go stworzyć. A właściwy jej dobór oraz późniejsze odpowiednie wykonawstwo gwarantują wzniesienie solidnej i trwałej konstrukcji.Po zapoznaniu się z artykułem wypełnij test wiedzy aby zdobyć 200 pkt premii! Punkty otrzymasz po przesłaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi. Pamiętaj! Masz tylko dwie szanse, powodzenia!

button test

logo H+H

Biuro Obsługi

MPL Verbum SA
Szelągowska 45A 
61-626 Poznań
Infolinia: 61 8250 785
E-mail: info@zyskmurowany.pl
© Zysk Murowany 2020