REGULAMIN Programu Lojalnościowego „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca”

Niniejszy Regulamin Programu lojalnościowego „ZYSK MUROWANY. CERTYFIKOWANY WYKONAWCA”, zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Programie lojalnościowym „ZYSK MUROWANY. CERTYFIKOWANY WYKONAWCA”.

 • 1 Pojęcia

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Dystrybutor – przedsiębiorca dokonujący w ramach prowadzonej działalności na terytorium Polski zakupu i odsprzedaży Towarów Objętych Programem.

2. Formularz Rejestracyjny do Programu – formularz rejestracji w wersji elektronicznej przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika i dostarczenie Organizatorowi, poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” na końcu formularza rejestracji, oznacza wyrażenie woli przystąpienia do Programu. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie.

3. Katalog Nagród – spis Nagród zawierający ich krótki opis i poglądowe fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu.

4. Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród, które Uczestnik ma prawo nabyć w promocyjnej cenie 1 gr (jeden grosz), po zgromadzeniu minimalnej ilości Punktów uprawniających do zakupu danej Nagrody.

5. Organizator – MPL Verbum S.A., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45a, przedsiębiorca zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000372990, posiadający numer NIP 778-12-26-405, REGON 630922602 - działający na zlecenie Partnera.

6. Partner – H+H Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-046, ul. Kupiecka 6, przedsiębiorca zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231550, posiadający NIP 5262851983, REGON 140101184.

7. Program – Program Lojalnościowy „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca” organizowany, prowadzony i obsługiwany przez Organizatora, mający na celu wsparcie sprzedaży Towarów Objętych Programem.

8. Zgłoszenie inwestycji (budowy) – Zgłoszenie realizacji budowy zleconej przez klienta indywidualnego. Zgłoszenie powinno zawierać: adres budowy (lub miejscowość i nr działki), ilość w paletach Towarów Objętych Programem wykorzystanych do budowy inwestycji, zdjęcie budowy lub dokumentu faktury i nazwa Dystrybutora, u którego dokonano zakupu Towarów), zgodę na wykorzystanie wizerunku budowy lub zdjęcia FV oraz nieobowiązkowo nazwę Inwestora oraz Doradcę Sprzedaży.

9. Instruktor Budowlany – osoba powołana przez Partnera Programu i uprawniona przez Organizatora do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym dokonywanych przez Uczestników Programu zgłoszeń realizacji budów wykonywanych z wykorzystaniem Towarów Objętych Programem, z tytułu których Uczestnicy mogą otrzymywać w Programie Punkty Promocyjne.

10. Punkty Promocyjne, zwane również Punktami - jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom Programu przez Partnera za zarejestrowane zgłoszenie inwestycji wykonanej z Towarów Objętych Programem, które zgodnie z Regulaminem Uczestnik może wykorzystać w celu zakupu Nagrody w cenie 1gr.

11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania Uczestników w Programie.

12. Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem www.zyskmurowany.pl i działająca w trakcie trwania Programu, na której utrzymywane są indywidualne konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom logowanie się, przeglądanie Katalogu Nagród, wykonywanie czynności związanych z udziałem w Programie i objętych Regulaminem, sprawdzenie salda posiadanych Punktów Promocyjnych na indywidualnym koncie, a także zamówienie wybranej Nagrody z udostępnionego Katalogu Nagród oraz komunikację z Organizatorem.

13. Aplikacja mobilna - dostarczana przez Organizatora aplikacja, pobierana i instalowana przez

Użytkownika na urządzeniu mobilnym. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Programie.

14. Towar Objęty Programem – wybrane produkty z oferty Partnera, nabyte przez Dystrybutorów od Partnera i odsprzedawane przez Dystrybutorów Uczestnikom. Towary Objęte Programem wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. Uczestnik – rozumie się osoby prawne lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa budowlanego, które w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą dokonując, na terytorium Polski, zakupu Towarów Objętych Programem u Dystrybutorów, wyraziły chęć udziału w Programie poprzez wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego, spełniają i akceptują warunki Regulaminu oraz uczestniczą w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

 • 2 Postanowienia ogólne

1. Program jest organizowany przez Organizatora. Organizator jest podmiotem przyrzekającym i wydającym Nagrody.

2. Czas trwania Programu obejmuje okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku.

3. Termin rejestrowania inwestycji (budów), przez Uczestników Programu upływa 28.02.2022 roku.

4. Termin wykorzystania przez Uczestników zebranych Punktów Promocyjnych upływa 31.03.2022 roku.

5. Rozpatrywanie ewentualnych pisemnych reklamacji nastąpi w terminie do dnia 30.04.2022 roku.

6. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3 Warunki uczestnictwa w Programie

1. W Programie mogą brać udział Uczestnicy. Uczestnikami nie mogą być osoby będące pracownikami, właścicielami lub członkami organów statutowych Organizatora, Partnera i Dystrybutorów, jak również członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, powinowaci do 3 stopnia). Warunkiem udziału w Programie jest zakwalifikowanie Uczestnika przez Organizatora do Programu.

2. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do udziału w Programie po wypełnieniu w sposób kompletny i prawidłowy oraz wysłaniu online lub poprzez aplikację mobilną Organizatorowi Formularza Rejestracyjnego do Programu poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ na jego końcu. Warunkiem niezbędnym jest akceptacja Regulaminu Programu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub spełniania przez Uczestnika warunków Programu i w tym celu ma prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.

3. Formularz Rejestracyjny do Programu musi zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko osoby kontaktowej;

b. nazwa i adres firmy;

c. NIP firmy;

d. telefon komórkowy osoby kontaktowej;

e. adres e-mail osoby kontaktowej;

f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu;

g. zgoda na wysyłanie komunikacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail/SMS  w celach związanych z przeprowadzeniem Programu oraz prowadzonych dodatkowych akcjach promocyjnych związanych z Programem;

h. deklarację dotyczącą zgody właściciela lub zwierzchnika w firmie (tylko w przypadku gdy uczestnikiem jest przedstawiciel firmy budowlanej.

4. Jednego Uczestnika w Programie reprezentować może tylko jedna osoba wskazana jako osoba kontaktowa w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku jeśli osobą kontaktową jest pracownik firmy będącej Uczestnikiem, warunkiem koniecznym jest zgoda właściciela lub upoważnionego przedstawiciela firmy będącej Uczestnikiem, działającego za zgodą i wiedzą właściciela, na reprezentowanie Uczestnika w Programie.

5. Zarejestrowani Uczestnicy Programu otrzymują od Organizatora login i hasło służące do identyfikacji Uczestnika na Stronie Internetowej Programu. Login i hasło do Strony Internetowej Programu Uczestnik otrzymuje po wysłaniu Formularza rejestracyjnego do Programu na podany w formularzu jego adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku Uczestników, którzy brali już udział w poprzedniej edycji Programu, zgłoszenie się do Programu wymaga zalogowania się na swoje Indywidualne Konto (przy wykorzystaniu tych samych danych do logowania, z których Uczestnik korzystał w poprzedniej edycji Programu).

7. Organizator Programu w porozumieniu z Partnerem lub na jego wniosek ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i unieważnić jego Punkty, jeśli zgłoszenie udziału Uczestnika do Programu i/lub udział Uczestnika w Programie naruszał przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, a także gdy działania lub zaniechania Uczestnika jako przedsiębiorcy naruszały prawa, dobra lub interesy Organizatora lub Partnera.

 • 4 Zasady Programu

1. Udział w Programie polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów Promocyjnych z tytułu wykonanych i zarejestrowanych nie później niż 28.02.2022 r inwestycji (budów), wykonanych z zastosowaniem premiowanych Towarów objętych Programem Partnera na zlecenie klientów indywidualnych.

2. Zebrane punkty promocyjne Uczestnik może wymienić na nagrody z Katalogu Nagród publikowanego na stronie internetowej Programu do 31.03.2022 r

3. Naliczanie Punktów dla Uczestnika przebiega następująco:

a. Uczestnik rejestruje na swoim koncie na platformie Programu wykonywane przez siebie inwestycje (adres i rodzaj) przy wykorzystaniu produktów Partnera wraz ze wskazaniem ilości w paletach Towarów objętych Programem, jakie zostały wykorzystane do realizacji danej inwestycji.

b. Kompletne zgłoszenie zostaje poddane akceptacji przez Instruktorów Budowlanych wyznaczonych przez Partnera Programu.

c. Za każdą zarejestrowaną, na potrzeby wykonywanych inwestycji, paletę Towarów objętych Programem Uczestnik otrzymuje 30 Punktów Promocyjnych.

d. Punkty promocyjne zostają zatwierdzone na indywidualnym koncie Uczestnika w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania inwestycji.

e. Saldo posiadanych Punktów Promocyjnych Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić na Stronie Internetowej Programu oraz pod numerem infolinii: 61 825 07 85 w dni powszednie w godz. 9.00 - 17.00.

4. Zamówienia nagród należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub aplikacji mobilnej. Zamawianie nagród przez Uczestnika przebiega następująco:

a. Po uzyskaniu ilości Punktów Promocyjnych odpowiadającej wybranej nagrodzie z Katalogu Nagród, Uczestnicy zyskują prawo do zamówienia u Organizatora wybranej Nagrody oraz do nabycia jej od Organizatora w promocyjnej cenie 1 gr (jeden grosz).

b. Po zamówieniu nagrody saldo punktów promocyjnych na koncie Uczestnika zostanie pomniejszone o wartość punktową nagrody zgodnie z Katalogiem Nagród.

c. Organizator wraz z Nagrodą dostarczy Uczestnikowi dowód sprzedaży Nagrody.

5. W celu weryfikacji naliczenia Punktów Promocyjnych Uczestnikowi, Organizator może wezwać Uczestnika do przesłania kopii faktur VAT, w oparciu o które Uczestnik zarejestrował zakupy Towarów Objętych Programem, pocztą na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres biuro@verbum.com.pl. Uczestnik powinien uczynić zadość wezwaniu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

6. Organizator na bieżąco weryfikuje liczbę Punktów Promocyjnych przyznawanych Uczestnikom za realizowane inwestycje. W sytuacji, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi została niezasadnie naliczona większa liczba punktów niż rzeczywiście należna za zrealizowane inwestycje, Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji i dokona aktualizacji stanu punktów na koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik do tego czasu wymieni nienależnie przyznane punkty na nagrodę, wówczas Organizator może wstrzymać lub odmówić realizacji takiego zamówienia na nagrodę albo zobowiązać Uczestnika do zwrotu już zamówionej nagrody jako uzyskanej nienależnie.

7. W przypadku, gdy Uczestnik nie udokumentuje zakupu Towarów zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo do anulowania Punktów Promocyjnych, naliczonych w oparciu o nieudokumentowane zakupy.

8. Sumę zdobytych Punktów Promocyjnych Uczestnik może rozdysponować na zakupy poszczególnych Nagród w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania Programu.

9. Jeżeli w dniu zakończenia Programu liczba Punktów Promocyjnych zebranych przez Uczestnika w Programie jest mniejsza niż wyrażona w Punktach wartość którejkolwiek z Nagród, wszystkie Punkty Promocyjne Uczestnika zostają anulowane.

10. Jeżeli po dokonaniu zamówienia i zakupie Nagród saldo Punktów Promocyjnych pozostałych w dyspozycji uczestnika jest mniejsze niż wyrażona w punktach wartość którejkolwiek Nagrody, punkty te zostają anulowane w dniu zakończenia Programu.

11. Wraz z zakończeniem VII edycji programu Zysk Murowany tj. 31.03.2022 roku, wszystkie niewykorzystane punkty na kontach uczestników zostaną anulowane.

12. Fotografie Nagród zamieszczone w Katalogu Nagród przedstawiają tylko ich ujęcie objęte fotografią, a nie pełny ich wygląd lub wszelkie ich cechy czy właściwości. Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej Programu znaki towarowe i oznaczenia przedsiębiorców zostały użyte jedynie w celu informacyjnym, a prawa wyłączne do nich przysługują tym przedsiębiorcom.

13. Zastrzega się, iż możliwość wymiany punktów na Nagrody zależna jest od dostępności nagród u producenta lub importera, współpracującego z dostawcą Nagród. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Nagrody w Katalogu Nagród na inną o takiej samej lub wyższej wartości, a w przypadku sprzętu elektronicznego na model o takich samych lub lepszych parametrach, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora dana Nagroda nie jest dostępna u dostawców Nagród. W przypadku, gdyby niedostępność Nagrody ujawniła się dopiero po złożeniu zamówienia przez Uczestnika, zostanie on powiadomiony o tym fakcie telefonicznie w terminie 5 dni roboczych i może także zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot Punktów odpowiadających zamówionej Nagrodzie.

14. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

15. Zamówione Nagrody zostaną dostarczone do Uczestnika na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty zamówienia Nagrody. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem kuriera w godzinach jego pracy tj. w godz. 9.00 – 17.00. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody pod ustalonym adresem, w ustalonym terminie, miejscu i czasie. W przypadku niewykonania lub powyższego zobowiązania przez Uczestnika, której skutkiem będzie nieodebranie Nagrody, Nagroda nie podjęta przez Uczestnika od kuriera będzie oczekiwać w siedzibie Organizatora na osobiste odebranie Nagrody przez Uczestnika (lub jego reprezentanta) przez okres 30 dni od dnia jej zwrotu pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody.

16. Jeśli zamówienie obejmuje więcej Nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.

17. Uczestnik nie może przenosić Punktów na osoby trzecie.

18. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.

19. Organizator, w porozumieniu z Partnerem, w czasie trwania Programu, zastrzega sobie prawo do czasowego wprowadzania dla wszystkich lub wybranych Uczestników Programu dodatkowych promocji związanych z:

 1. zakupami produktów Partnera,
 2. pozyskiwaniem fachowej wiedzy produktowej udostępnionej na Stronie Internetowej Programu,
 3. przesłaniu ankiet satysfakcji,
 4. rekomendacją (poleceniem) Programu innym firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa budowlanego, które w momencie polecenia nie są Uczestnikiem Programu;

 za udział w których będzie przydzielał Uczestnikom dodatkowe premie punktowe lub nagrody wg. zasad określonych w osobnych regulaminach, które w momencie publikacji będą stawały się załącznikami do niniejszego regulaminu. O terminach prowadzenia tego typu promocji i ich szczegółowych zasadach Organizator będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem na Stronach Internetowych Programu lub poprzez kierowaną do Uczestników korespondencję (SMS, email).

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego do Programu oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym do Programu jeśli Uczestnik Programu nie poinformuje Organizatora o zmianie danych osobowych.

 • 5 Certyfikaty Profesjonalnych Wykonawców

1. Uczestnicy Programu mogą otrzymać Certyfikaty Profesjonalnych Wykonawców: BASIC, ADVANCE, EXPERT, które przyznawane będą na konto Uczestnika Programu wg. zasad opisanych poniżej.

2. Po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości palet Towarów Objętych Programem, Uczestnik może przystąpić do uzyskania certyfikatu. O możliwości oraz szczegółowych warunkach uzyskania certyfikatu Uczestnik informowany jest przez Instruktora Budowlanego wyznaczonego z ramienia Partnera Programu. Instruktor Budowlany sprawdza spełnienie przez Uczestnika warunków niezbędnych do otrzymania certyfikatu, wyznaczonych odgórnie przez Partnera Programu.

3. Uczestnicy mogą zdobyć następujący rodzaj certyfikatu w Programie po osiągnięciu wyznaczonych celów:

a. Realizacja inwestycji przy użyciu Towarów Objętych Programem w ilości powyżej 30 palet – certyfikat BASIC;

b. Realizacja inwestycji przy użyciu Towarów Objętych Programem w ilości powyżej 150 palet– certyfikat ADVANCE;

c. Realizacja inwestycji przy użyciu Towarów Objętych Programem w ilości powyżej 300 palet – certyfikat EXPERT.

4. W ciągu 5 dni roboczych Uczestnik, który osiągnie certyfikat otrzyma premię punktową na swoje Indywidualne konto w Programie wg zasady:

a. 500 pkt za otrzymanie Certyfikatu BASIC;

b. 1000 pkt za otrzymanie Certyfikatu ADVANCE;

c. 2000 pkt za otrzymanie Certyfikatu EXPERT.

5. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania Certyfikatu publikowane będą na Stronie Internetowej Programu.

 • 6 Rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z własnoręcznym podpisem:

a. w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora o sumie zdobytych Punktów, bądź od uzyskania takiej informacji za pośrednictwem swojego indywidualnego loginu i hasła na Stronie Internetowej Programu,

b. w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród.

2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Programu: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl.

3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Po otrzymaniu nagrody należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. W przypadku widocznego zniszczenia lub uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, ze wskazaniem podstawy reklamacji. W takim przypadku protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje w powyżej opisanych przypadkach wygaśnięciem prawa do złożenia reklamacji i roszczeń Uczestnika (w tym z tytułu wad).

6. Uczestnik Programu, który otrzymał Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest:

a. odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie zupełnym i w oryginalnym opakowaniu do siedziby Organizatora,

b. dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody protokół reklamacyjny z podpisem kuriera w przypadku ujawnienia się przy odbiorze Nagrody widocznego uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki.

7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Nagród rozpatrywane są przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

8. Reklamacji nie podlegają produkty:

a. eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane,

b. z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Programu.

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwa Nagroda zostanie odesłana do Uczestnika Programu na jego koszt.

10. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego.

11. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać:

a. naprawy wadliwego produktu,

b. wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu z Partnerem.

13. Organizator na życzenie Uczestnika Programu zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z najbliższym zamówieniem, bądź w przypadku braku zamówienia lub zakończenia okresu trwania Programu – w terminie 14 dni roboczych, liczonym od dnia uznania reklamacji. Postanowienia pkt 10 stosuje się odpowiednio.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

16. Jeżeli Nagroda objęta jest gwarancją jej producenta Uczestnik może zgłaszać także reklamacje i wykonywać uprawnienia z gwarancji w objętym nią zakresie niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady Nagrody.

 • 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Programu należy rozumieć takie usługi jak:

a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Programu;
b. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom Indywidualnych Kont, na których gromadzone są Punkty;
c. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem strony internetowej Programu;
d. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na Indywidualne Konto lub z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym Uczestnika.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Programu, a w przypadku zarejestrowanych Uczestników poprzez usunięcie Indywidualnego Konta lub poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym Uczestnika.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, zaś w przypadku korzystania z Aplikacji Mobilnej dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego posiadającego system operacyjny Android 7+ i wyższej lub iOS 12+.

6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

8. Partner i Organizator korzystają we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

9. Zaznacza się, iż firmy Apple ani Google, będący właścicielami sklepów, w których nieodpłatnie dostępna będzie aplikacja mobilna, nie są w żaden sposób powiązane z organizacją Programu „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca”.

 • 8 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe osób fizycznych są zbierane i przetwarzane w celu realizacji  Programu, na co osoby te wyrażają zgodę wraz z wypełnieniem i wysłaniem Formularza Rejestracyjnego do Programu o którym mowa w §3 pkt 3.

2. Dane osobowe osób fizycznych biorących udział w Programie są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Programie jest H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa, działająca pod numerem REGON: 14010118400000, NIP: 5262851983, nr KRS: 0000231550 („Administrator”).

4.Dane osobowe fizycznych biorących udział w Programie przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

5. Administratorem danych osobowych fizycznych biorących udział w Programie w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań.

6. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Promocji znajduje się w załączniku do Regulaminu.

 • 9 Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze uważa się wszystkie dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizator może prowadzić komunikację z Uczestnikami Programu w formie papierowej, elektronicznej i telefonicznej, organizować spotkania, na które będzie zapraszał wszystkich lub wybranych Uczestników, jeśli Uczestnik wyrazi zgodę w tym zakresie.

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator lub Koordynator mogą kontaktować się z Uczestnikami w celu przekazania informacji związanych z organizacją Konkursu, co obejmuje również możliwość informowania Uczestników o kolejnych edycjach Konkursu, jeśli takie w przyszłości będą realizowane. Komunikacja będzie prowadzona za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na podane przez Uczestników adresy e-mail.

4. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywać się może również za pośrednictwem aplikacji mobilnej „ZYSK MUROWANY” dostępnej do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play, jeżeli Uczestnik zainstaluje Aplikację Mobilną na posiadanym przez siebie urządzeniu mobilnym.

5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia: aktywne połączenie internetowe lub aktywne połączenie Wi-Fi.

6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Mobilnej pokrywa Uczestnik będący użytkownikiem Aplikacji Mobilnej we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Uczestnik będący użytkownikiem Aplikacji Mobilnej ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji Mobilnej.

7. Każdy z Uczestników może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać materiały dotyczące Programu, a Uczestnik traci prawo do zakupu Nagród.

8. Uczestnik Programu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.

9. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Programu, bądź wykluczenia Uczestnika z Programu, co wówczas wiąże się z anulowaniem dotychczas zebranych i niewykorzystanych Punktów oraz z zamknięciem indywidualnego konta Uczestnika Programu. O powyższym fakcie Uczestnik Programu zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora.

10. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na Stronie Internetowej Programu.

11. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu Nagród. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Programie Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są skuteczne po ich publikacji na Stronie Internetowej Programu.

12. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

13. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

14. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

15. Wszystkie pytania dotyczące Programu można kierować na adres Organizatora.

16. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Programu.


Załącznik do regulaminu:

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH PROGRAMU „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca”

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji (lub ich przedstawicieli) pn. „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca” będących osobami fizycznymi („Program”) jest H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa (dane-osobowe@hplush.pl).
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych Organizatora wynikających z faktu przeprowadzania Programu.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych w celu rozpatrywania reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Programu – MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań. Organizator jest administratorem danych osobowych w ww. przypadkach, ponieważ:
 5. to na Organizatora nakładane są obowiązki prawne związane z rozliczeniem podatków;
 6. to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.

Dane kontaktowe do Organizatora Promocji to: iod@verbum.com.pl. Możesz przesłać do nas również list na adres: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

W MPL VERBUM S.A. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Bartosz Pilc. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@verbum.com.pl.  Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Programie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.

 1. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Programu, któremu administrator zlecił przeprowadzenia Programu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Programu przeprowadza Program i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Promocji. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 2. Dane osobowe uczestników (lub ich przedstawicieli) przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
 3. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
 4. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 5. prawo do poprawiania danych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do żądania usunięcia danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem:

 • w przypadku H+H Polska sp. z o.o. – pod adresem e-mail dane-osobowe@hplush.pl lub telefonicznie +48 22 518 40 00
 • w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres: iod@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
 1. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
 • w przypadku H+H Polska sp. z o.o. – pod adresem e-mail dane-osobowe@hplush.pl lub telefonicznie +48 22 518 40 00;
 • w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres: iod@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
 1. Przy przeprowadzaniu Programu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:
 2. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
 3. w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
logo H+H

Biuro Obsługi

MPL Verbum SA
Szelągowska 45A 
61-626 Poznań
Infolinia: 61 8250 785
E-mail: info@zyskmurowany.pl
© Zysk Murowany 2022